Gezellig kamperen zoals vroeger...Huishoudelijk reglement camping Ile de faigneul


Deze Nederlandse vertaling van het "Règlement d'ordre intérieur" is met zorg vertaald. Deze dient voor een éénvoudige leesbare versie voor de Nederlandse gasten.
In geval van strijd is de originele Franse versie bindend. 1. Iedereen die op het terrein verblijft, wordt er toe gehouden het huidige reglement na te leven. Elke overtreding van de richtlijnen van dit reglement kan leiden tot de uitwijzing van de overtreder, zonder recht om de betaalde verblijfskosten terug te eisen.

 2. Bij aankomst zijn de kampeerders verplicht zich in te schrijven bij de receptie.

 3. De kampleider duidt de standplaatsen aan.

 4. De minimale afstand, op de grond gemeten, tussen de verschillende kampeerverblijven op verschillende standplaatsen is 4 meter. Slechts één kampeerverblijf en één bijzettent (2 persoons) of één partytent mag per standplaats geplaatst worden, behalve wat bepaald is door artikel 249, 7° van "Code wallon du Tourisme" (wetgeving betreffende het kamperen). Dissel naar de weg.

 5. Voertuigen mogen niet geparkeerd worden op toegangs- en binnenwegen. Autokentekennummer(s) moeten bekend zijn bij de receptie. Maximale snelheid op de camping is 10km per uur.

 6. Kampeerders moeten de goede morele regels en de openbare rust eerbiedigen en het fatsoen en de goede zeden naleven. Niemand mag zich blootstellen aan kritiek door zijn gedrag, zijn houding of zijn woorden.

 7. De radio's, Cd-spelers, Tv's en andere geluidsapparatuur mogen niemand tot last zijn. Er dient stilte te heersen tussen 23 uur en 7 uur.

 8. Het verkeer van motorvoertuigen is verboden tussen 22 uur en 7 uur, met uitzondering voor de nieuwkomers.

 9. De verkoop en aankoop van voedsel en dranken mag alleen plaatsvinden op de daarvoor door de kampleider aangeduide plaatsen. De verkoop en distributie van andere objecten kunnen alleen plaatsvinden met toestemming van de kampleider.

 10. Geen enkel wapen mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van de kampleider op het terrein gebracht worden.

 11. De ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen en dienen hun gedrag te controleren; laat ze niet schreeuwen noch de buren storen of papieren op de grond gooien. Laat ze geen stenen oprapen en gooien. Het is streng verboden in het sanitair of in de onmiddellijke omgeving ervan te spelen.
  Kinderen onder de 7 jaar mogen in geen geval het sanitair binnen zonder begeleiding.

 12. Het doorgeven van de 'Douche-card' aan anderen dan de ingeschreven personen van uw kampeerplaats is ten strengste verboden. Het sanitair is verwarmd; doe deuren dicht bij fris weer en/of 's avonds. Sla de deuren niet dicht. U vindt de ruimtes graag netjes...houd ze schoon ! Gooi geen afval of hygiënische banden in de WC: gebruik de stortkokers, vergeet niet door te spoelen en reinig de closetpot indien nodig. Giet er geen bleekwater in of afval van chemische toiletten. Die moeten weggegoten worden op de plaats die daarvoor bestemd is. Het haar wegnemen en in de prullenbakken gooien, douches en wasbakken uitspoelen, het water met de trekker uit de douche verwijderen. Vaat en was moeten gedaan worden in de bakken die daarvoor bestemd zijn.

 13. Houd de camping netjes! Zorg ervoor dat uw kampeerplaats er even netjes uitziet bij uw vertrek als bij uw aankomst. Gesloten grijze vuilniszakken moeten in de daarvoor bestemde containers. Help ons sorteren: plastic flessen, blikken en kartonnenverpakkingen in de daarvoor bestemde containers. Glas in de glasbol. Voorwerpen die veel plaats innemen mogen niet naast de vuilnisbakken gelegd worden, vraag aan de kampleider waar u die kwijt kunt.

 14. Op straffe van boete moeten dieren aangelijnd worden. Honden mogen de buren niet storen met hun geblaf; de eigenaar is er burgerlijk aansprakelijk voor en moet een bewijs van inenting tegen hondsdolheid(rabiës) in zijn bezit hebben. Dieren mogen niet op het terrein blijven bij afwezigheid van hun meester. Voor ALLE natuurlijke behoeften moeten de hondeneigenaars hun honden naar een geschikte plaats buiten de camping brengen. Dieren zijn verboden in en rond het sanitair. Een boete moet onmiddellijk betaald worden en overtreding kan ertoe leiden dat de diereneigenaars, van de camping weggestuurd worden.

 15. Bezoekers zijn toegelaten tussen 8.00 uur en 22.00 uur; bezoekers moeten zich altijd aanmelden, bezoeken zijn niet gratis en moeten te voet gebeuren. Er is een parkeerplaats ter beschikking bij de receptie van de camping.

 16. Kampeerverblijven mogen niet gebruikt worden voor activiteiten of opslag van goederen die het brandgevaar of de gevolgen van een brand kunnen verergeren.

 17. Keukenapparatuur en verwarmingen op gas, olie, elektriciteit of anderen moeten worden geïnstalleerd volgens de veiligheidseisen. Zij moeten worden geplaatst in een goed geventileerde ruimte en op een ondersteuning die slecht warmte geleid.

 18. Het gebruik van traditionele barbecues(minimaal 30cm van de grond)is toegestaan als ze minstens 2m verwijderd zijn van brandbare spullen, hoog gras, takken, twijgen, bladeren, hagen, bomen, enz. Brandversnellers mogen niet gebruikt worden. Het vuur moet onder constant toezicht worden gehouden. Kampvuren mogen in geen enkel geval ontstoken worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de kampleider. Na het uitdoven, moeten brandpunten zorgvuldig overvloedig met water worden besproeid.

 19. De kampeerverblijven en hun omgeving, alsook de installaties voor gemeenschappelijk gebruik moeten in een onberispelijke staat van netheid gehouden worden.

 20. Het is verboden om vuilnis en allerlei afval elders te storten dan in de vuilbakken of containers die voor dit doel geplaatst zijn.

 21. Het is verboden om te graven en de grond om te woelen. Afwateringskanaaltjes voor regenwater mogen enkel rond tenten aangebracht worden en voor zover zij volgens de instructies van de kampleider zijn. Stenen gooien is niet toegestaan en dammen bouwen in de rivier is verboden.

 22. Afvalwater kan geloosd worden op de aangewezen plaatsen.

 23. Elke schade aan de installaties van het terrein alsook ieder ongeval moet direct gemeld worden aan de kampleider.

 24. Bij evacuatie:
  - Blijf rustig
  - Doe de verschillende energiebronnen uit;
  - Bel 112 de nooddiensten en waarschuw de campinghouder bij de receptie of in het café, buiten de openingsuren bel aan de deur van de receptie (wij wonen in het gebouw) of bel 0032 478 96 12 40, telefoon is op het terras.
  - probeer te beginnen aan het blussen van de brand; met de brandblussers die u vindt aan de buitenkant van elk sanitair gebouw.
  - Luister goed naar het alarm via de megafoon
  - Luister goed naar de aanwijzingen van de campinghouder via de megafoon
  - De nooduitgangen in de gebouwen zijn aangegeven met borden.
  -Verlaat het terrein volgens het evacuatieplan dat u vindt aan de buitenkant van elk sanitair gebouw en bij de receptie. Verlaat de camping nooit zonder de campinghouder hiervan op de hoogte te brengen.
  -Het verzamelpunt, in geval dat er evacuatie nodig is van de camping, bevindt zich : op de parkeerplaats op camping naast de receptie.


  INSTRUCTIES VOOR DE KAMPEERDERS
  - HOE VOORKOMT MEN BRAND?
  Gelieve de onderstaande instructies te respecteren:
  Gebruik geen kleine apparaten, type camping-gaz, zonder toezicht;
  Respecteer de goede gang van zaken wat betreft de gas installatie:
  Per kampeerplaats maximaal 2 gasflessen voor het gebruik van verschillende apparaten;
  Sla geen lege of volle gasflessen op;
  De lengte van de flexibele gasslang tussen de gasfles en het apparaat mag maximaal 2m zijn;
  Vervang de flexibele gasslang voor de datum die erop staat of bij verslechtering (snee, beschadigd, …);
  Plaats aan elk uiteinde van de gasslang klembeugels;
  Bewaar alle gasflessen staande;
  Rook niet bij het hanteren van de gasflessen;
  Gebruik geen verwarmingstoestellen op vaste- of vloeibare brandstoffen zonder deskundige aansluiting aan een ontluchtingsbuis;